Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

05
02 ngày
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.505.433 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói