GT: Xây dựng các điểm trường của huyện Điện Biên thuộc Dự án PEDC tỉnh Điện Biên năm 2007

GT: Xây dựng các điểm trường của huyện Điện Biên thuộc Dự án PEDC tỉnh Điện Biên năm 2007

Thuộc D.A “PEDC tỉnh Điện Biên năm 2007”

 

Nguồn vốn: WB và vốn đối ứng

Bên mời thầu: Ban điều hành Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn có khăn – Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ  ngày 11/7/2008 đến trước 8 giờ ngày 11/8/2008  (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban điều hành Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn có khăn – Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, số 867 đường 7/5 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: (0230) 830090; Fax: (0230) 828896

Giá bán: 800.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 11/8/2008.