Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương

Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương

1
Quý III – IV năm 2008
240 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 5.114.950.434 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu