Hệ thống cấp thuốc nhuộm tự động

Hệ thống cấp thuốc nhuộm tự động

Gói số 5
Quý III/2008
Quý III/2008-Quý I/2009
Giá gói thầu:
 • 60.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói