Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

6
Quí III-IV 2008
Theo qui đinh
Giá gói thầu:
 • 12.650.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói