Xây lắp hạng mục Kênh B2 – Đoạn I + 01 Nhà quản lý – Núi Ngang

Xây lắp hạng mục Kênh B2 – Đoạn I + 01 Nhà quản lý – Núi Ngang

08
Quý 4/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 3858000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá