Thi công hệ thống PCCC + chống sét

Thi công hệ thống PCCC + chống sét

02
01 tháng
07 tháng
Giá gói thầu:
 • 312.270.806 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá