Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

07
15 ngày
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 40.388.281 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm