Thuoc chong di ung, dung ngoai

Thuoc chong di ung, dung ngoai

2
10/2008
12 thang
Giá gói thầu:
 • 72301475 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp