Cac loai thuoc khac

Cac loai thuoc khac

5
10/2008
12 thang
Giá gói thầu:
 • 278249601 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Hợp đồng hỗn hợp