Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2008

Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2008

01
Tháng 10 năm 2008
60 ngày từ ngay sau khi ký kết Hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 140.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói