Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư dự án

Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư dự án

10
Quý III năm 2010
Duyệt sau
Giá gói thầu:
 • 932.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói