Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

02
02 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 774.097.500 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói