Thi công hệ thống điện chiếu sáng quy mô 50ha

Thi công hệ thống điện chiếu sáng quy mô 50ha

TC05
14/12/2008 đến 24/12/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 847.978.186 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá