Kênh N20 Đấu thầu rộng rãi

Kênh N20 Đấu thầu rộng rãi

Gói số 1: DT/PMU/N20/XL1/2008
Quý 3+4 năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.955.133.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá