Chi phí thiết kế đấu nối đường cấp thoát nước

Chi phí thiết kế đấu nối đường cấp thoát nước

05
tháng 10/2007
tháng 10/2007
Giá gói thầu:
 • 5.174.147 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói