Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar kiểm soát mặt đất

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar kiểm soát mặt đất

08
6/2009 – 11/2009
2/2010 – 11/2010
Giá gói thầu:
 • 78.810.407.500 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói