Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành Quản lý bay

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành Quản lý bay

09
6/2009 – 11/2009
2/2010 – 11/2010
Giá gói thầu:
 • 45.863.612.300 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói