Kiểm toán

Kiểm toán

16
2/2009 – 4/2009
5/2009 – 11/2010
Giá gói thầu:
 • 488.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói