Mua sắm thiết bị công trình

Mua sắm thiết bị công trình

02
Quý IV năm 2008
60 ngày, tính từ ngày ký kết hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 179720000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá