Tư vấn Kiểm toán

Tư vấn Kiểm toán

07
Quí IV năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.829.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm