Kênh Chính Tây Đọan K21+643-K39+055

Kênh Chính Tây Đọan K21+643-K39+055

Gói số 2 DT/IMC/KCT/XL2/2008
15/10/2008-14/11/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.494.395.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá