Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài

Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ số 1, số 2 và khu quản lý hồ Đá Mài

13
Quý IV năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 13.291.979.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá