Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

06
năm 2007
Theo tiến độ thực hiện của dự án
Giá gói thầu:
 • 55.630.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm