Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Mỹ Tịnh An,Phú Kiết,Trung Hoà,Hoà Tịnh)huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang

Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Mỹ Tịnh An,Phú Kiết,Trung Hoà,Hoà Tịnh)huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang

TG-T-002
Quý 4/2008
18tháng
Giá gói thầu:
 • 190.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá