Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

6
Quý IV năm 2007
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
 • 1.136.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm