Gói thầu số 01: Đoạn từ Km0-Km2+503.92

Gói thầu số 01: Đoạn từ Km0-Km2+503.92

Gói thầu số 01
Quý IV/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.443.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu