Xây lắp

Xây lắp

06
Quý IV/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.926.292.194 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói