Cải tạo, nâng cấp đập chính đập phụ và cống lấy nước hồ Đá Mài

Cải tạo, nâng cấp đập chính đập phụ và cống lấy nước hồ Đá Mài

12
Quý IV năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.376.356.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá