GT: Trụ sở làm việc UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức

GT: Trụ sở làm việc UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức

GT: Trụ sở làm việc UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức
Thuộc D.A: Trụ sở làm việc UBND xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu: Ban QL các dự án đầu tư và XDCB huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/08/2008 đến 07 giờ 30 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QL các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Hiệp Đức, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. ĐT: (0510) 883059/ 883783; Fax: (0510) 883059
Giá bán: 600.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 07 giờ 30 ngày 19/08/2008