Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ

Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ

1
120 ngày kể từ khi phát hành HSMT
120 ngày kể từ khi hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 206000 (EURO)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75