Các gói thầu Thuộc D.A “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam”

Các gói thầu Thuộc D.A “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam”

GT: Gói số 1: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K0+00 – K3+200; Gói số 2: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K3+200 – K5+00; Gói số 3: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K5+00 – K6+450; Gói số 4: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K6+450 – K8+450; Gói số 5: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K8+450 – K10+045; Gói số 6: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K10+045 – K13+085; Gói số 7: Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh đoạn K13+085 – K16+900
Thuộc D.A: Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam
Nguồn vốn: vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước do Bộ NN&PTNT quản lý
Bên mời thầu: Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 18/07/2008 đến 09 giờ 00 ngày 18/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ, số 02 Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 850359; Fax: (039) 850907
Giá bán: 1.000.000 đồng cho mỗi gói thầu
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 18/08/2008