Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

02
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 138.827.531 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá