GT: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình hạ tầng khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, giai đoạn I

GT: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình hạ tầng khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, giai đoạn I

GT: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình hạ tầng khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, giai đoạn I
Thuộc D.A: Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, giai đoạn I
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2008 đến 08 giờ 30 ngày 28/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA các công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ, số 215 đường Âu Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: (0210) 812891; Fax: (0210) 812891
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 30 ngày 28/08/2008