Gói thầu số 1: Km 477+750 đến 482+800

Gói thầu số 1: Km 477+750 đến 482+800

1
Quý I năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 81.878.063.672 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu