Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Tên chủ đầu tư:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2186/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:01/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2186/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:01/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
  • 219390(EURO)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ
  • 206000 (EURO)
  • Vốn tự có của Công tyMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển120 ngày kể từ khi phát hành HSMTTrọn gói 120 ngày kể từ khi hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt