Gói V. Kính hiển vi các loại

Gói V. Kính hiển vi các loại

1
Quý 4 năm 2008
Quý 4 2008
Giá gói thầu:
 • 172.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008