Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT

Gói 1
Quý III/2008
Từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
Giá gói thầu:
 • 12.888.983 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án