Thi công xây lắp công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

Thi công xây lắp công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

05
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.658.750.041 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói