Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cải tạo các công trình phụ trợ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cải tạo các công trình phụ trợ, Cải tạo trụ sở Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê.

Tên dự án:Cải tạo trụ sở Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê
Tên gói thầu:Xây dựng cải tạo các công trình phụ trợ
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty cổ phần Sắt Thạch khê – 162 Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh; ĐT: (039) 897 198; Fax: (039) 896 198
04/08/2008 đến 19/08/2008
500.000 (VND)
19/08/2008 14:00
19/08/2008 14:00