Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

8
Quí 3/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
  • 915.369 (VND)
  • Ngân sách quận
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Tư vấn
    Theo tỷ lệ phần trăm