G.T: Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Mục lục ngân sách mới và đáp ứng Luật thuế thu nhập cá nhân về nội dung cấp mã số Thuế thu nhập cá nhân và xử lý tờ khai Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ qua cơ quan chi trả, gồm 2 phần thầu:

G.T: Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Mục lục ngân sách mới và đáp ứng Luật thuế thu nhập cá nhân về nội dung cấp mã số Thuế thu nhập cá nhân và xử lý tờ khai Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ qua cơ quan chi trả, gồm 2 phần thầu:

G.T: Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Mục lục ngân sách mới và đáp ứng Luật thuế thu nhập cá nhân về nội dung cấp mã số Thuế thu nhập cá nhân và xử lý tờ khai Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ qua cơ quan chi trả, gồm 2 phần thầu:

+ Phần thầu 1: Nâng cấp và triển khai hệ thống ứng dụng quản lý thuế cấp Cục, Tổng cục đáp ứng yêu cầu thay đổi về mục lục ngân sách nhà nước và đáp ứng một phần yêu cầu quản lý thuế TNCN theo luật thuế TNCN

+ Phần thầu 2: Nâng cấp và triển khai ứng dụng quản lý thuế cấp Chi cục đáp ứng yêu cầu thay đổi về mục lục ngân sách nhà nước và đáp ứng một phần yêu cầu quản lý thuế TNCN theo luật thuế TNCN

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Tổng cục Thuế

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 08/7/2008 đến trước 9 giờ, ngày 23/7/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, tầng 4 – tòa nhà HITC, số 239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7689679; Fax: (04) 7689744

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 23/7/2008.