Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm cho học sinh và đồ dùng dậy học cho chương trình chuẩn bị Tiếng Việt

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm cho học sinh và đồ dùng dậy học cho chương trình chuẩn bị Tiếng Việt, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tên dự án:Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Tên gói thầu:Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm cho học sinh và đồ dùng dậy học cho chương trình chuẩn bị Tiếng Việt
Nguồn vốn:Viện trợ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Bình Gia
28/08/2008 đến 31/08/2008
500.000 (VND)
31/08/2008 08:30
31/08/2008 08:30