Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Tiền Giang

Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Tiền Giang

TG-T-004
Quý 3/2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 60.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói