X©y l¾p c«ng tr×nh phßng b¶o hiÓm khu vùc CÈm LÖ Hoµ Vang – B¶o ViÖt §µ N½ng

X©y l¾p c«ng tr×nh phßng b¶o hiÓm khu vùc CÈm LÖ Hoµ Vang – B¶o ViÖt §µ N½ng

1
thang 11/2008
8 thang
Giá gói thầu:
 • 1488251785 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng công trình phòng bảo hiểm khu vực Cẩm Lệ Hoà Vang – Bảo Việt Đà Nẵng
  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)