Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

05
Quý IV/2008
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 37.332.865 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trụ sở lực lượng Thanh niên xung phong thành phố