Khu xử lý nước thải, giếng khoan, bơm biến tần

Khu xử lý nước thải, giếng khoan, bơm biến tần

12
2 tháng
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.549.311.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô