Thông báo mời thầu : Gói thầu Thi công xây lắp công trình bổ sung lộ ra 110KV/22KV Tân Uyên

Thông báo mời thầu : Gói thầu Thi công xây lắp công trình bổ sung lộ ra 110KV/22KV Tân Uyên

GT: Thi công xây lắp công trình bổ sung lộ ra 110KV/22KV Tân Uyên

Thuộc D.A : Bổ sung lộ ra 110KV/22KV Tân Uyên

Nguồn vốn : Vốn XDCB của Công ty

Bên mời thầu : Điện lực Bình Dương – Công ty Điện lực 2

Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT : từ 08 giờ 00 ngày 08/09/2008 đến 9 giờ 00 ngày 22/09/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Ban QLDA Điện lực Bình Dương – Công ty Điện lực 2, số 3 CMT8, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại : (0650) 211066 ; Fax: (0650) 825847.

Giá bán : 300.000 đồng

Hạn cuối nhận HSĐX : 9 giờ 00 ngày 22/09/2008