Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường BN.07 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường BN.07 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương

01
Quý IV năm 2008 – Quý I năm 2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 10589752852 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng tuyến đường BN.07 – xã Bình Nhâm – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương