Mời đấu thầu Xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
– Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV,
– Tên dự án: Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo + Ngân sách tỉnh
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2012 đến 26 tháng 6 năm 2012, (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2012. (thứ năm)
– Bảo đảm dự thầu:
+ Số tiền nộp bảo đảm: 62.000.000 ( Sáu mươi hai triệu đồng).
+ Đồng tiền sử dụng: VNĐ
+ Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt.
– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2012 (thứ năm sau thời điểm đóng thầu), tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044.
BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./-
TP.Trà Vinh, ngày 29. tháng 5 năm 2012

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1. Đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
– Địa chỉ: Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh.
– Điện thoại/Fax/E-mail: 074.3754044;Fax: 074.3754044 ; bqltptv@gmail.com.vn
2. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh.
5. Đại diện Chủ đầu tư (bên mời thầu): Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.
6. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở xã Long Đức, TPTV.